Hakkımızda

VAKFIMIZIN GAYESİ

Lise ve Dengi okullardan mezun olup, öncelikle tıp ve teknik dallarda öğrenim yapan üniversite ve yüksek okullara kaydını yaptıran, ancak öğrenim yapma olanağından maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerle hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak başlıca gayelerimizden biridir. Okul, yurt, lojman, eğitim, spor ve sağlık tesisleri yapımı, üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının oluşturulması ve kurulması için girişimlerde bulunmak suretiyle Türk Milli eğitimine katkıda sağlayarak, kurulmuş, kurulacak ve yapılacak bu eğitim tesislerinden en az 10% kapasitesinin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10-unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsisini sağlayarak, ülke düzeyinde karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmaya katkı sağlayarak milli ve manevi değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tarımsal ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve kalkınma planı ile yıllık programlar doğrultusunda gerekli yatırımlarda bulunmak, doğal kaynaklarımızı Vakfın yararına üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımlarda bulunarak ve bunların çalıştırılmasını sağlamak.

El sanatlarımızın geliştirilmesi ve el sanatları ürünlerinin tanıtımı ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yaparak ülkemizin karakteristik özelliklerinin tanıtılmasını, turizm yatırımlarının yapılmasını ve teşvikini temin etmektir.

VAKFIMIZIN FAALİYETLERİ

• Üniversite, yüksek okullarda öğrenim yapan muhtaç ve kimsesiz öğrencilere burslar verir, yurt binaları tesis eder, kitap, öğrenim, araştırma, araç ve gereçleri gibi imkanlar sağlamak.

• Her türlü eğitim tesisi açmak, eğitim, kültür ve sporu birlikte ele alan Vakıf, bunların yanı sıra Atatürk milliyetçiliğine uygun sporcu gençlerin yetişmesi amacıyla spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olmak.

• Vakfa bağışta bulunanların yapmak istedikleri yurt, okul ve benzeri tesise bağış yapanın adını vermek suretiyle özendirici her türlü tedbirleri alır, gerekli gördüğünde Vakfa maddi ve ya manevi katkıda bulunanlara, plaket verilmek suretiyle onurlandırılır.

• Amaçları doğrultusunda olmak üzere diğer vakıflar, kamu kuruluşları, işletmeler ve üniversitelerle işbirliği yapmak.

• Eğitim amaçlı vakıflarla ortaklaşa Türkiye dahilinde özel okullar ve üniversiteler kurmak.